ESTRANGED

English

Perhaps you consider yourself an art collector in the traditional sense or maybe you only see yourself as an art lover. You believe in the pleasure of beauty and emotions and that improving your environment improves your life.

And while you appreciate all kinds of creative expressions, the art of photography appeals to you most because of its classic and timeless character, your love attention to detail, dedication to the craft and a reverence for the natural world.

Or maybe you're just specifically interested in my project "ESTRANGED". In this article you will read about my inspiration and why this subject is so important to me, and you.

Nederlands

Misschien beschouwt u zichzelf als een kunstverzamelaar in de traditionele zin van het woord of misschien ziet u zichzelf alleen als een kunstliefhebber. U gelooft in het plezier van schoonheid en emoties en dat het verbeteren van uw omgeving uw leven verbetert.

En hoewel u allerlei creatieve uitingen waardeert, spreekt de kunst van de fotografie u het meest aan vanwege het klassieke en tijdloze karakter, uw liefde voor het detail, toewijding aan het vak en een eerbied voor de natuurlijke wereld.

Of misschien ben je gewoon specifiek geïnteresseerd in mijn project "ESTRANGED". In dit artikel lees je over mijn inspiratie en waarom dit onderwerp zo belangrijk is voor mij, en jou.


About

ESTRANGED

Over

English

After I started my new position within the Defence, this time in The Hague, I was talking to one of my new colleagues about my work as a photographer. In our conversation he told me the following statement;

 

"I have nothing against gays, as long as I don't see them"

 

For a moment I couldn't believe my ears. A fierce discussion followed, but this colleague had a hard time when he saw two men walking hand in hand, when he saw two men kissing, etc.

Exactly because of these kind of people I just came out of the closet only a year or two before, so his remarks touched me deeply. Not much later I would get a new Commander who also clearly showed that he strongly disliked my photography for its homosexual nature.

These situations, these comments, they've been playing in the back of my head for a long time. In the first months of 2020 it struck me how many hate related incidents there were towards gays, just in The Netherlands alone. Instead of my expected improvement over the past years, I only saw a rising deterioration in gay acceptance.

And then the coronavirus broke out, forcing people to stay at home. Even then the hate related incidents increased, yet only some made the news.

 

A boy, beaten up

because he loved another boy...

 

My colleague's sentence "I have no problems with gays, as long as I don't see it" came to my mind again. It's 2020 and to many people still limit others into developing themselves to their full potential, simply because of their fear towards gays.

This inspired me to make ESTRANGED.

I wanted to make a series with boys in a natural environment, present but pushed away, strong yet vulnerable, always holding on to society. I wanted them to be visibly invisible. And so this series came into being. A series in which boys are estranged from a world where everyone says they are accepted.


Nederlands

Nadat ik was begonnen met mijn nieuwe functie binnen Defensie, ditmaal in Den Haag, sprak ik met een van mijn nieuwe collega's over mijn werk als fotograaf. In ons gesprek zei hij tegen mij het volgende;

 

 "Ik heb niets tegen homo's, zolang ik ze maar niet zie"

 

Even kon ik mijn oren niet geloven. Een heftige discussie volgde, maar deze collega had het er moeilijk mee als hij twee mannen hand in hand zag lopen, als hij twee mannen zag zoenen, etc.

Juist door dit soort mensen was ik pas een jaar of twee daarvoor uit de kast gekomen, dus zijn opmerkingen raakten me diep. Niet veel later zou ik een nieuwe commandant krijgen die ook duidelijk liet blijken dat hij moeite had met mijn fotografie vanwege het homoseksuele karakter ervan.

Dit soort situaties en opmerkingen hebben nog een lange tijd in mijn achterhoofd gespeeld. In de eerste maanden van 2020 viel het me op hoeveel haat-gerelateerde incidenten er waren tegen homo's, en dat in Nederland. In plaats van de door mij verwachte verbetering in de afgelopen jaren, zag ik alleen maar een toenemende verslechtering van de homo acceptatie.

En toen brak het coronavirus uit, waardoor mensen gedwongen werden thuis te blijven. Maar zelfs toen nam het aantal haat-gerelateerde incidenten toe. Slechts een klein deel ervan haalden ook daadwerkelijk het nieuws.

 

Een jongen, in elkaar geslagen

omdat hij van een andere jongen hield...

 

Die enen zin van mijn collega "Ik heb geen problemen met homo's, zolang ik het maar niet zie" kwam weer op in mijn gedachten. Het is 2020 en nog steeds beperken te veel mensen anderen in het ontwikkelen van hun volledige potentieel, simpelweg vanwege hun angst voor homo's.

Dit inspireerde me om ESTRANGED te maken.

Ik wilde een serie maken met jongens in een natuurlijke omgeving, aanwezig maar weggedrukt, sterk maar kwetsbaar, zich altijd vasthoudend aan de maatschappij waarin ze leven. Ik wilde dat ze zichtbaar onzichtbaar zouden zijn. En zo ontstond deze serie, een serie waarin jongens vervreemd zijn van een wereld waarin iedereen zegt dat ze geaccepteerd worden.

the artworks

ESTRANGED

de werken

My contemporary artworks can be purchased via ZERP Galerie in Rotterdam, The Netherlands. Please see zerp.nl for available artworks, specifications and prices.

Mijn hedendaagse kunstwerken zijn te koop via ZERP Galerie in Rotterdam, Nederland. Zie zerp.nl voor beschikbare kunstwerken, specificaties en prijzen.